Công Ty Tài Chính SHINHAN FINANCE Nha Trang

  • Công Ty Tài Chính SHINHAN FINANCE Nha Trang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Tài chính Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance), trực thuộc Tổng Công ty Shinhan Card (Hàn Quốc), là Công ty Tài chính tiêu dùng 100% vốn nước ngoài (Trước đây là Công ty Tài chính Prudential Việt Nam (Prudential Finance )), hoạt động chính thức dưới Shinhan Finance Thương hiệu từ năm 2019.

1 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

2 CÔNG VIỆC HẾT HẠN