AIA Exchange Nha Trang

  • AIA Exchange Nha Trang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN:

1/Nhân viên kinh doanh : 5
- Mức 1: 4,000,000đ (không doanh số)
- Mức 2: 8,000,000đ + doanh số
- Mức 3: 12,000,000đ + doanh số
- Mức 4: 18,000,000đ + doanh số

Hỗ trợ thu nhập trong 15 ngày đào tạo đầu tiên: 3,000,000

4 CÔNG VIỆC ĐANG MỞ

7 CÔNG VIỆC HẾT HẠN